Regisztráció  Belépés
Szerintetek a trollkodás az magánügy vagy politikai kérdés?
... indulok ki, Deco, elmagyaràznàd, hogyan tudnàd a pedagogusokat ( illetve a volt pedagogosukat ) a teljesitmények alapjàn értékelni ???. Ki döntené ezt el ? A tanitvànyok ? Az irigy kollégàk ? A szülök seggeit nyalo igazgato ?

A mi munkànk eredménye csak évek vagy hosszu évek utàn értékelhetö. amikoris megtudod. hogy tanitvàny...
2017-08-21 20:32:03
Gyógyító hangok
... öni­rá­nyí­tó hang­ská­lá­ból áll, és az így elő­ál­lí­tott han­gok­nak az az elő­nyük, hogy egyen­le­tes rez­gé­sek­kel és rit­mu­sok­kal dol­goz­ha­tunk, va­la­mint a nem hall­ha­tó hang­tar­to­má­nyok­ban is kí­sér­le­tez­he­tünk.


Eb­ben a vo­nat­ko­zás­ban az el­ső meg­le­pe­tés ak­kor ér ben­nün­ket, ha alul­ról fel­fe­lé in­dul­va a kö­rül­be­lül 50 hert­zes...
2015-09-21 09:09:07
Vándorélet
..................
Petőfi Sándor:
...............Vándorélet
/Barabás rajzához/

Szent Kleofás!
Milyen karaván...
Nem lehet más,
Mint oláhcigány;
Avagy e szép utazási rend
S pőre purdék serege mit jelen...
2014-07-23 20:42:08
Bolond lukból...
... politizálásba aki nem olvasta Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit és a Mein Kampfot. "A tömegben lévő emberek, akiket csupán kicsinyes szenvedélyek, nyomorult vallási elképzelések, szokások, hagyomá nyok és érzelgős elméletek irányítanak, áldozatul esnek a pártoskodásnak, amely megakadályoz mindenfajta megegye zést még tökéletes ésszerű érvelés alapján is." [1. Jegyzőkönyv.]
...
2013-07-17 17:04:07
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... gyer­me­ke­in.

Elképzelhető örö­möm, ami­kor a saragurói vá­sá­ron és később Otavalóban szebb­nél szebb övek­ben gyö­nyör­köd­het­tem az áru­sok­nál meg a ki­sebb-na­gyobb le­á­nyok de­re­kán. Hát még mi­kor meg­lát­tam, hogy a ki­csi ba­bá­kat ép­pen úgy csongolyítják be és te­ke­rik kö­rül a geo­met­ri­kus és fi­gu­rá­lis min­tá­jú bubatekerőkkel, övek­kel, mint mi­ná...
2012-06-15 07:28:38
szeretettel
... képe lebegett előtte. A városunk nyomorog,
falun van igazi élet, ott jóllakottan fekszenek le az emberek. Főleg leendő tanítványaira
gondolt kíváncsian. Hányan lesznek? Fiúk vagy lányok többségben? Biztosan megtalálja a
lelkükhöz vezető legrövidebb utat. Nehéz munkára számított, de a kudarc lehetőségét teljesen
kizárta elképzeléseiből.
Úgy köszönt el tőlü...
2012-05-05 14:38:26
szeretettel
... GYULA
RÉGI PESTI HISTÓRIÁK
Színes írások

TARTALOM

ASSZONYOM
A HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK
UTAZÁS BÉCSBE
ÉJI ÚT
A BÉCSI SZENNYES
A “NYILAS HÁZ" LÁTOGATÓI
VOZÁRY
BUDAPEST ÚJKORA
EGY ÉJ
ÖREG A-BETŰ
FOGADÓ A RÉGI VILÁGHO...
2012-04-09 10:04:53
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... Avignonba tette át a székhelyét, új korszakot nyitva az egyház történetében, az úgynevezett avignoni fogság idszakát. III. András n e m érte meg Bonifác buká sát, az e u r ó p a i hatalmi viszonyok átren dezdését. 1301. j a n u á r 14-én, váratlanul elhunyt, megnyitva Károly eltt a lehet séget, hogy szerencsét próbáljon Magyar országon. Azzal a kortársak is tisztában voltak, hogy ...
2012-02-22 21:26:22
Illyés Gyula: Áru­ló
... éle­tet.
Üres a csend, s örül az egy­kor
ün­nep­pel kö­zel­gő jö­ven­dő.
Szá­raz a szem, és mes­­sze lát.
Hor­pad a domb, a kar­csú tor­nyok
fél­re­áll­nak, s ha­tá­ra­ink
he­gyei moz­gó la­poc­kák­kal
le­tér­del­nek kö­rös-kö­rül,
mint lus­ta te­he­nek, s egy hang se
...
2011-11-25 20:20:27
Kosztolányi Dezső - Európa
... bár­mer­re sza­kad­jak, test­vé­rem ezer van.
Nem lát­tam-e Köln­ben a né­met anyó­kát
eső­be cso­szog­ni, Pá­rizs­ban a tün­dér
fran­cia le­á­nyok kön­­nyű szökelését,
Lon­don­ban a lor­dok ha­já­nak ezüst­jét,
s nem et­tem-e, it­tam mun­kás­ne­gye­dek­ben,
csa­lá­di szo­bák­ba lár­más ola­szok­ka...
2011-11-25 20:18:31
1 2 3 
Címkék: Szentimrei Judit, Illyés Gyula, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor, Szent Kleofás, Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit, Mein Kampfot, RÉGI PESTI HISTÓRIÁK, HÁROMSZOKNYÁS LÁNYOK, UTAZÁS BÉCSBE, BÉCSI SZENNYES, NYILAS HÁZ&#8221, BUDAPEST ÚJKORA, ÖREG A-BETŰ, FOGADÓ RÉGI VILÁGHO, magánügy vagy, volt pedagogosukat, teljesitmények alapj&#224, irigy kollég&#224, szülök seggeit, el­ső meg­le­pe­tés, tömegben lévő, saragurói vá­sá­ron, ki­sebb-na­gyobb le­á­nyok, ki­csi ba­bá­kat, városunk nyomorog, kudarc lehetőségét, egyház történetében, úgynevezett avignoni, lehet séget, kar­csú tor­nyok, né­met anyó­kát, lor­dok ha­já­nak, elképzeléseiből, jegyzőkönyveit, teljesitmények, bubatekerőkkel, pártoskodásnak, tanítványaira, politizálásba, pedagogosukat, háromszoknyás, pedagogusokat, csongolyítják, magyarorszag, elképzelhető, megakadályoz, szenvedélyek, történetében, elképzelések, mindenfajta, kosztolányi, szerintetek, szeretettel, jegyzőkönyv, jóllakottan, értékelhetö, irányítanak, legrövidebb, úgynevezett,
© 2013 TVN.HU Kft.