Belépés
Fohász a Hazáért
FOHÁSZ A HAZÁÉRT


Wass Albert erdélyi magyar író 1908. január 8-i születésének 112. és a költő 1998. február 17-i halálának közeledő...
2020-01-08 20:00:05
Wass Albert: A bujdosó imája

Wass Albert: A BUJDOSÓ IMÁJA...
2019-12-29 14:30:28
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
2015-09-21 09:09:07
Burnout! A kiégés megelőzhető!??
Burnout! A kiégés megelőzhető!

Korábbi írá­sunk­ban a kiégés veszé­lye­iről, tüne­te­iről és fel­is­me­ré­séről írtunk. Ha a bur­nout már elő­re­ha­la­dott stá­di­um­ban van, akkor érde­mes szak­em­bert fel­ke­resni, de ha ,,égési sérü­lé­sek" nél­kül sze­ret­nénk végezni a mun...
2013-07-24 11:06:10
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
I. Ta­lál­ko­zás Mó­ricz Já­nos­sal1985-ben meg­hív­tak Tor­on­tó­ba egy 1930-as ha­gya­ték fel­dol­go­zá­sá­ra. Az anyag a Royal On­ta­rio Mú­ze­um rak­tá­rá­ban és könyv­tá­rá­ban volt, a hét öt nap­ján a mú­ze­um­ban dol­goz­tam és min­den ked­den a Ma­gyar Ház könyv­tá­rá­ban, mert ne...
2012-06-15 07:28:38
1 
Címkék: Wass Albert, Szentimrei Judit, FOHÁSZ HAZÁÉRT, BUJDOSÓ IMÁJA, Sági Mária, Ta­lál­ko­zás Mó­ricz Já­nos­sal, Royal On­ta­rio Mú­ze­um, Ma­gyar Ház, bujdosó imája, kiégés megelőzhető, költő 1998, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, kiégés veszé­lye­iről, 1930-as ha­gya­ték, mú­ze­um­ban dol­goz­tam, születésének, megelőzhető, slideplayer, szentimrei, információ, ecuadorban, lelkizona, halálának, muvelodes, közeledő, gyógyító, burnout, uploads, bujdosó, február, korábbi, erdélyi, szemmel, content, hazáért, végezni, fohász, albert, magyar, bujdos, hangok, kiégés, január, írtunk, imája, könyv, bbacb, akkor, resni, séről, mária, https, anyag, royal, judit, slide, költő, veszé, égési,
© 2013 TVN.HU Kft.