Belépés
Nem unjuk a dinnyét!
... hi­degre, mégis egész­sé­gesre vágysz ebben az agy­tik­kasztó hő­ség­ben? Pró­báld ki a tö­ké­le­te­sen cu­kor­men­tes gö­rög­dinnye-kását, ame­lyet nem is le­hetne egy­sze­rűbb el­ké­szí­teni.
A fantasztikusan zamatos, hideg édességhez mindössze egy fél görögdinnyére lesz szükséged. Vágd kockákra a gyümölcshúst és szedd ki belőle a magokat. A kockákat rendezd el egy lapos...
2015-07-24 21:35:48
A GYÓGYÍTÓ KONYHA 26
... Például kelt tészta tovább-ra
is kevert lisztből az igazi, a teljesőrlésû lisztbő
l egészen más technológiával kell kenyeret,
süteményt készíteni, amit meg kell tanulnunk. Javas
lom az apránkénti keverést, illetve he-
lyettesítést. A durumliszt ugyanolyan jóízû, mint a
fehérliszt, ráadásul a tojást ki...
2015-05-03 00:42:51
19 dolog, amit egy anya el kell, hogy mond­jon a fiának
... meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte...

1. Spor­tolj.

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangj...
2015-02-17 07:11:30
25+1 aján­dé­köt­let, amit a gye­re­keid soha nem fog­nak el
...25+1 aján­dé­köt­let, amit a gye­re­keid soha nem fog­nak elfelejteniA kará­csony véget ért, a gye­re­kek biz­to­san nagyon örül­tek az aján­dé­kok­nak, amit a Jézuska a fa alá tett nekik. Tegye fel az a kezét, aki emlék­szik, gye­rek­ko­rá­ban melyi...
2015-01-24 12:56:57
Szép írások
... fon­to­sabb min­den­nél: milyen szán­dék­kal?... És, felelni az egészre: hol tar­tok? Van-e még tar­ta­lé­kom áldo­zat­kész­ség­ből, önzet­len­ség­ből, vagy már csak meg­óvni és meg­men­teni aka­rok mara­dék kész­le­te­ket? Ez a pil­la­nat az élet­ben, ami­kor felelni kell. Vár­ják a választ, a csend nagy, drá­mai. De ilyen­kor meg­tu­dod és ész­re­ve­szed, hogy e kér­dé­sekre...
2015-01-08 11:28:22
Hidd el, ez így igaz!
... de valami mindig megakad?lyozta azt: egy
magasabb er?, valamilyen munka, amelyet be kellett fejezni,
amire id?t kellett sz?nni, valamilyen sz?mla, amit ki kellett
egyenl?teni. Majd azut?n kezd?dik az ?let...

Azt?n meg?rtettem, hogy ezek az akad?lyok, maga az ?let.

Ekkor ?rtettem meg azt is, hogy
boldogs?ghoz vezet? ?t nem l?tezik....
2014-08-24 03:08:17
közösségi portálok
... talán már be se tud­juk azo­no­sí­tani, csak udva­ri­at­lan­ság­nak érez­nénk törölni a kap­cso­la­tot... S talán akad köz­tük néhány olyan is, akit érde­mes lenne egy rövid időre elfe­lej­teni... Akár feles­le­ges szen­ve­dést is okoz­ha­tunk magunk­nak, ha volt pár­kap­cso­la­ta­ink pro­fil­ját néze­get­jük, vagy csak vala­kiét, aki nem hívott fel egy szom­bat este után....
2014-02-26 19:29:15
Győzd le az irracionális félelmeidet
... irra­ci­o­ná­lis féle­lem. Ha bele­gon­do­lunk, a dol­gok, amiktől félünk, az ese­tek túl­nyomó részé­ben nem is tör­tén­nek meg. Ha szét­szed­jük a folya­ma­tot, talán sike­rül job­ban meg­ér­teni, és kont­rol­lálni a félelmeket.
1. Hogyan is kezdő­dik? Előt­ted áll egy fel­adat. Ez lehet bármi, nem csak mun­ka­he­lyi, tel­je­sen átla­gos, ház­tar­tás­sal, vagy hob­bi­va...
2014-02-15 10:19:40
Önbizalom – elfogadás – önértékelés
... köz­remű­kö­dé­sét kér­jük. Ideje, hogy fel­fe­dez­zük önma­gunk sze­ret­hető, érté­kes részeit!

Gyer­me­ke­ink felé azt köz­ve­tít­sük, hogy örü­lünk nekik, sze­re­tünk velük időt töl­teni. Elfo­ga­dá­sun­kat első­sor­ban érzel­me­ink kife­je­zé­sé­vel, kicsi kor­ban sok-sok - köl­csö­nö­sen örö­möt nyújtó — testi kon­tak­tus­sal (rin­ga­tás, simo­ga­tás, k...
2013-12-23 16:07:42
Ne félj a félelemtől!
... sem merünk...

Én is féltem...

...fél­tem, hogy mi lesz. Mi lesz most? Nem lát­tam kiutat, csak a söté­tet, a magányt. Azt érez­tem, hogy senki sem tud segí­teni. Nincs embe­rem, nin­cse­nek vála­szaim sem, nin­cse­nek las­san kér­dé­seim sem. Egy érzés kerí­tett hatal­mába: a jövőtől való féle­lem. Az az igazi, mély, kike­rül­he­tet­len, erős féle...
2013-12-12 19:40:44
1 2 3 4 5 
Címkék: GYÓGYÍTÓ KONYHA, gye­re­keid soha, irracionális félelmeidet, agy­tik­kasztó hő­ség­ben, tö­ké­le­te­sen cu­kor­men­tes, fantasztikusan zamatos, kockákat rendezd, durumliszt ugyanolyan, sport meg­ta­nít, intim kap­cso­lat, kará­csony véget, gye­re­kek biz­to­san, csend nagy, rövid időre, szom­bat este, ese­tek túl­nyomó, érzés kerí­tett, jövőtől való, fantasztikusan, technológiával, görögdinnyére, gyümölcshúst, lyettesítést, irracionális, önértékelés, elfelejteni, félelmeidet, valamilyen, édességhez, félelemtől, durumliszt, félelmeket, apránkénti, fehérliszt, ugyanolyan, szükséged, mindössze, elfogadás, tanulnunk, közösségi, önbizalom, alaphangj, készíteni, süteményt, kenyeret, ráadásul, keverést, kockákat, kockákra, magasabb, gyógyító, portálok, boldogs, rendezd, zamatos, egészre, felelni, magokat, amiktől, illetve, magányt, például, egészen, amelyet, megakad, rtettem, törölni, kellett, részeit, dinnyét, elkapni,
© 2013 TVN.HU Kft.