Belépés
Szent István ereklyéiSzent István ereklyéi


Szent Ist­ván­hoz köt­he­tő erek­lyéink min­dig nagy ér­dek­lő­dés­re tar­tot­tak szá­mot; ért­he­tően, hi­szen nem­csak val­lá­si, ha­nem nem­ze­ti tar­ta­lom is kap­cso­ló­dik hoz­zá­juk. A Szent Ist­ván-erek­lyék­kel kap­cso­lat­ban azon­ban mind a mai na­pig sok a rej­tély, no­ha több tu­do­mány­te­rü­let...
2022-08-19 19:30:42
Tallóztam
... ala­kult ki a no­mád élet­mó­dot foly­ta­tó né­pek kö­zött. Kis­sé meg­vál­to­zott for­má­ban, de to­vább élt az állattenyésztő, növénytermelő né­pek­nél. A sá­mánt egy kö­zös­sé­gen be­lül nagy tisz­te­let öve­zi, mert tud kom­mu­ni­kál­ni a szel­le­mek­kel, gyó­gyí­tó, lélek­ve­ze­tő, tér­ben és időben tá­vo­li dol­go­kat tud lát­ni, ezen kí­vül költő, ének­mon­dó és előadó; min...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... ala­kult ki a no­mád élet­mó­dot foly­ta­tó né­pek kö­zött. Kis­sé meg­vál­to­zott for­má­ban, de to­vább élt az állattenyésztő, növénytermelő né­pek­nél. A sá­mánt egy kö­zös­sé­gen be­lül nagy tisz­te­let öve­zi, mert tud kom­mu­ni­kál­ni a szel­le­mek­kel, gyó­gyí­tó, lélek­ve­ze­tő, tér­ben és időben tá­vo­li dol­go­kat tud lát­ni, ezen kí­vül költő, ének­mon­dó és előadó; mi...
2018-03-17 09:38:33
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
...
Sokan olvas­nak ma már önfej­lesz­tési köny­ve­ket, és egyre töb­ben jár­nak ilyen témájú tré­nin­gekre és sze­mi­ná­ri­u­mokra. Ez a jó hír. A rossz hír azon­ban az, hogy a gya­kor­latba csak nagyon keve­sek tud­ják haté­ko­nyan átül­tetni a tanul­ta­kat. Ehhez sze­ret­nék egy kis segít­sé­get nyúj­tani az alábbi össze­ál­lí­tás­sal.
Követ­kez­zen tehát húsz tanács ahh...
2016-03-16 13:54:18
...amik­től a na­gyik sírva fa­kad­nakKa­rá­cso­nyi aján­dé­kok, AMIKTŐL A NAGYIK SÍRVA FAKADNAK


Mi más je­lent­het na­gyobb bol­dog­sá­got egy nagy­ma­má­nak, mint imá­dott uno­ká­já­tól szár­mazó meg­le­pe­tés. 10 remek ötlet a ka­rá­csonyfa alá.


A k...
2015-12-09 18:30:28
Újabb orbáni paradoxon
... paradoxon
2014. december 13.

Hazánkban úgy csökken a szegénység, hogy közben egyre csóróbbak leszünk

A miniszterelnök a minap a Blikknek nyilatkozva hantázott ismét egy nagyot, miszerint a szegénységet “különböző módokon mérik, és ezeket rendszeresen összekeverik, a tények pedig azt mutatják, hogy a szegénység csökken Magyarországon". Azt is ...
2014-12-14 09:52:40
Önbizalom – elfogadás – önértékelés
... folya­mata is, de csak a har­ma­dik életév végére ala­kul ki egy viszony­lag sta­bil, külön­álló én-tudat. Ezért alap-önbizalmunkat - és a világ­gal kap­cso­la­tos bizal­mun­kat is - nagy mér­ték­ben meg­ha­tá­rozza, hogy az anyánk mennyire tar­tott ben­nün­ket jónak, sze­ret­hető­nek, mennyire volt elér­hető, biz­tos alap szá­munkra. Önma­gunk érté­ke­lé­sé­nek ez les...
2013-12-23 16:07:42
Az eltűnt lélek nyomában
... tekint a halálra, mint egy bonyo­lult szerv­rend­szer vissza­for­dít­ha­tat­lan leál­lá­sára. Nincs szük­ség más magya­rázó elvre.

A tra­di­ci­o­ná­lis bizo­nyí­té­kok egy másik nagy cso­port­ját a ,,lélek képes­sé­gei" alkot­ták. Ilyen pél­dául az emlé­ke­zet, a kép­ze­let, az érzel­mek... A modern kép­al­kotó eljá­rá­sok azon­ban egy­ér­telmű együtt­já­...
2013-08-10 09:53:34
Az eltűnt lélek nyomában
... tekint a halálra, mint egy bonyo­lult szerv­rend­szer vissza­for­dít­ha­tat­lan leál­lá­sára. Nincs szük­ség más magya­rázó elvre.

A tra­di­ci­o­ná­lis bizo­nyí­té­kok egy másik nagy cso­port­ját a ,,lélek képes­sé­gei" alkot­ták. Ilyen pél­dául az emlé­ke­zet, a kép­ze­let, az érzel­mek... A modern kép­al­kotó eljá­rá­sok azon­ban egy­ér­telmű együtt­já­...
2013-07-16 13:00:55
T Elemér
... ko­ro­ná­dat.

Szí­vem vi­rá­gát nyúz­tad, tép­ted,
be­le­sor­vadt a dal, az ének.

Erőmfogyottan let­tem bé­na,
zu­han­tam sö­tét sza­ka­dék­ba.

Va­rázs­lat ké­ne, nagy va­rázs­lat,
emel­ne en­gem föl ki­rály­nak.

Trón­ter­münk len­ne ré­gi paj­ta,
hol szép vi­rá­god föl­fa­kad­na.

VII

Vol­tál min...
2011-11-15 12:33:23
1 2 
Címkék: Szent István, Szent Ist­ván­hoz, Szent Ist­ván-erek­lyék­kel, AMIKTŐL NAGYIK SÍRVA FAKADNAK, indiánokgyógyító tudománya, na­gyik sírva, eltűnt lélek, no­mád élet­mó­dot, kö­zös­sé­gen be­lül, gya­kor­latba csak, szegénységet &#8220, tények pedig, szegénység csökken, har­ma­dik életév, viszony­lag sta­bil, világ­gal kap­cso­la­tos, anyánk mennyire, bonyo­lult szerv­rend­szer, másik nagy, modern kép­al­kotó, indiánokgyógyító, állattenyésztő, miniszterelnök, magyarországon, önbizalmunkat, erőmfogyottan, növénytermelő, összekeverik, szegénységet, rendszeresen, önértékelés, gyakorlatba, nyilatkozva, szegénység, különböző, amazonaws, önbizalom, miszerint, tudománya, hantázott, elfogadás, paradoxon, tallóztam, hazánkban, csóróbbak, mennyire, december, ereklyéi, nyomában, blikknek, fakadnak, mutatják, leszünk, halálra, csökken, csonyfa, módokon, central, amiktől, viszony, időben, végére, életév, nagyon, orbáni, alábbi, modern, vissza, elemér, közben, előadó,
© 2013 TVN.HU Kft.