Belépés
Szent István ereklyéi
... szé­kes­fe­hér­vá­ri ko­po­nya­erek­lye

A szé­kes­fe­hér­vá­ri ko­po­nya­erek­lye ant­ro­po­ló­giai szem­re­vé­te­le­zé­sét 1971-ben Éry Kin­ga vé­gez­te, a vizs­gá­lat ered­mé­nyeit 2009-ben kö­zöl­te, itt azok rö­vid össze­fog­la­lá­sát adom.

Az erek­lye egy fel­nőtt em­ber agy­ko­po­nyá­já­nak bol­to­za­ti da­rab­ja, amely a cse­cse­mő­ko­ri nagy­ku­tacs t...
2022-08-19 19:30:42
Tiszta szívvel festeni címmel négy önálló életműből nyílik kiállítás a Műcsarnokban
... avant­gárd és ne­o­avant­gárd kí­sér­le­te­ket kö­ve­tő­en tért vissza a fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez - mondta el Rocken­ba­u­er Zol­tán kurátor. Mint hozzátette, nagy­mé­re­tű olaj­fest­mé­nyei vir­tu­óz tech­ni­kai tu­dás­sal meg­al­ko­tott munkák, melyeken táj­ké­pek, aktok, je­le­ne­tek láthatóak, általában olyan élethelyzetet ábrázolnak, ami egyfajta dolce vita állapotot türk...
2019-09-17 15:11:27
Szép írások
... ember)

...
2018-08-02 21:53:45
1111 éve volt a pozsonyi csata
... fim


...
2018-07-05 20:45:25
2018. április 30., hétfői Napiszöveg
... megmentésünk Istene,
dicsőséges nevedért!
Szabadíts meg minket, és bocsásd meg bűneinket nevedért!).

Még akkor is igyekszünk Isten
igazságos alapelvei és törvé-
nyei szerint élni, ha ezért üldöz-
nek minket. Igazságos tette-
inkkel fényleni engedjük a
világosságunkat, és így dicső-
séget szerzünk Isten nevének (Máté 5:14-1...
2018-04-30 00:06:00
Simon Ágnes
... akkor már tudatosan - fordultam a vers, a ritmika, a szavakkal való játékok elbűvölő varázsához.
Igazán azonban fiatal felnőttkorom első szerelmei, csalódásai, lelkemet megérintő eseményei voltak azok, amelyek komolyabb írásokra késztettek.
A versírás felnőtt fejjel forrt ki bennem teljesen, amely most már óhatatlanul átszövi életemet, mindennapjaimat.

Verseim...
2018-03-31 11:45:38
Képek
...
2018-02-18 19:51:10
Than Mór festményei
... Budapest

To...
2017-07-08 17:48:45
2016. november 27., vasárnapi Napiszöveg
... nevelkedtél, vigyáznod kell,
nehogy elfeledkezz arról, milyen ér-
tékes szellemi örökséget kaptál. Ha
valaki nem értékeli a szellemi örök-
ségét, annak s...
2016-11-27 14:48:43
Nincs Cím
... ki­eme­li őket a ha­son­ló hely­ze­te­ket meg­je­le­ní­tő köny­vek kö­zül, Lám Bé­la ese­té­ben is fel­tű­nik. Akár azt a kér­dést is fel­vet­het­nénk, két kü­lön­bö­ző ge­ne­rá­ció fog­ság­re­gé­nyei kö­zül me­lyek áll­nak kö­ze­lebb a mai ol­va­só pers­pek­tí­vá­já­hoz: Kuncz Ala­dár, Markovits Rodion és Lám Bé­la el­ső vi­lág­há­bo­rús, vagy Ker­tész Im­re má­so­dik vi­lág­há­b...
2015-07-19 15:21:12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Szent István, Simon Ágnes, Than Mór, Nincs Cím, Rocken­ba­u­er Zol­tán, Kuncz Ala­dár, Markovits Rodion, Ker­tész Im­re, pozsonyi csata, vizs­gá­lat ered­mé­nyeit, fel­nőtt em­ber, cse­cse­mő­ko­ri nagy­ku­tacs, fi­gu­ra­tív fes­té­szet­hez, szavakkal való, versírás felnőtt, szellemi örök-, ha­son­ló hely­ze­te­ket, világosságunkat, mindennapjaimat, élethelyzetet, inszeminator, műcsarnokban, megmentésünk, felnőttkorom, udvariassag, aaaaaaaadog, nevelkedtél, elfeledkezz, slideplayer, óhatatlanul, késztettek, napiszöveg, igyekszünk, festményei, csalódásai, dicsőséges, varázsához, hozzátette, tundersziv, ábrázolnak, fordultam, tudatosan, vigyáznod, zadfordul, markovits, szavakkal, vtizedben, szabadíts, életműből, kiállítás, igazságos, örökséget, komolyabb, állapotot, bűneinket, megérintő, vasárnapi, eseményei, szerelmei, láthatóak, általában, alapelvei, november, nevedért, szellemi, budapest, rsadalmi, pozsonyi, melyeken, blogspot, életemet,
© 2013 TVN.HU Kft.