Belépés
Kosztolányi Dezső - Szeszélyes futamok a holdról
...
Kosztolányi Dezső - Szeszélyes futamok a holdról

Ma félek a holdtól,
e sárga koboldtól,
félek.

Kísérteni feljött.
Körötte a felhők
állnak.

Olyan buta-bámész,
bandzsítva reám néz,
némán.

Jaj, mindenem elhagy.
Oly végtelenül-nagy
a föld.

Meg is halok, érzem.
Reggel h...
2018-06-06 05:38:23
Képek
...
2018-02-18 20:20:55
Ve­szé­lyes krump­lit csem­pész­tek Ma­gyar­or­szágra
A len­gyel szál­lít­mány­ban az egész ter­mést tönk­re­tevő bak­té­rium le­he­tett. Öt­ezer em­ber­nek ele­gendő mennyi­sé­get fog­lal­tak le be­lőle. 5000 embernek jutott volna abból a krumpliból, amit egy lengyel kamionban talált a NAV és a NÉBIH.
A 24 ...
2017-10-25 09:39:18
Rej­té­lyes dol­got mu­ta­tott az idő­já­rási radar....
... villám csapott le a derült égből egy junior labdarúgó mérkőzés végén. Lengyelországban egy férfit halálra sújtott, Franciaországban pedig 11 embernek okozott sérülést egy szülinapi partin rejtélyes villámcsapás.
A napokban katasztrofális vihar csapott le Németországban, ahol 1-2 óra alatt annyi eső esett, mint máskor hetek alatt, és hatalmas áradásokat okozott, melyekben több...
2016-06-02 09:33:48
A Fidesz ismét megpróbálja átverni a terrorveszélyes javasla
... el sem indul.

************************************ ************************************ *******************************

A Fidesz ismét megpróbálja átverni a terrorveszélyes javaslatát


ma, 15:06

A Fidesz várhatóan a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a terrorveszélyhelyzetre vonatkozó különleges jogrendet létrehozó alkotmánymód...
2016-04-24 20:27:16
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
... embe­rek­hez - főleg a csa­lád­hoz és a bará­ta­ink­hoz - fűződő kap­cso­la­ta­ink minő­sége hatá­rozza meg. Mit akar mégis a leg­több ember? Több pénzt. A bol­dog­ság­hoz azon­ban a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok nagy­ság­rend­del fon­to­sab­bak, mint a pénz.

2. A fiatalság nem jelent automatikusan boldogságot.

Nem­zet­közi kuta­tá­sok­ból az derült ki, hogy - o...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
... embe­rek­hez - főleg a csa­lád­hoz és a bará­ta­ink­hoz - fűződő kap­cso­la­ta­ink minő­sége hatá­rozza meg. Mit akar mégis a leg­több ember? Több pénzt. A bol­dog­ság­hoz azon­ban a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok nagy­ság­rend­del fon­to­sab­bak, mint a pénz.


2. A fiatalság nem jelent automatikusan boldogságot.

Nem­zet­közi kuta­tá­sok­ból az derült ki, ho...
2016-03-16 13:49:04
Fémgömbök hullottak az égből
Rejtélyes tárgyak hullottak az égből Vietnamban!
in Tudomány, csillagászat, űrkutatás 3 nap ago

Rej­té­lyes fém­göm­bök hul­lot­tak a gya­nút­lan vi­et­na­mi­akra az északi Tuyen Quang tar­to­mány­ban. Az egyik egy kert­ben lan­dolt, a má­so­dik egy la­kó­házra zu­hant, a har­ma­dik pedig pedig egy üres te­rü­le­ten csa­pó­dott be. A had­se­reg azon­nal le...
2016-01-11 22:27:26
Mi­lyen em­be­rek is a lot­tó­nyer­te­sek?
...
Mi­lyen em­be­rek is a lot­tó­nyer­te­sek?
Ma­gyar­or­szá­gon na­gyon rit­kán lehet lot­tó­nyer­te­sek­ről sze­mé­lyes in­for­má­ci­ó­kat meg­tudni, hi­szen na­gyon igye­kez­nek meg­őrizni in­kog­ni­tó­ju­kat. A na­gyobb nye­re­mé­nyek fel­vé­te­le­kor a Sze­ren­cse­já­ték Zrt. mun­ka­tár­sai fel­ajánl­ják a sze­ren­csés nyer­tes­nek, hogy név­te­le­nül ki­tölt­het egy k...
2015-10-29 13:34:28
Gyógyító hangok
... óta együtt­mű­kö­döm az in­té­zet ku­ta­tá­sai­ban. A gyó­gyí­tó im­pul­zu­sok, a fi­no­me­ner­ge­ti­kai ha­tá­sok sze­mély­ről sze­mély­re tör­té­nő át­vi­te­li mód­ját vizs­gál­juk sze­mé­lyes és táv­gyó­gyí­tá­si kí­sér­le­tek­ben. Így fen­náll an­nak a le­he­tő­sé­ge, hogy a Haf­fel­der-fé­le ze­ne-CD ter­ápi­át a ma­gyar kö­zön­ség számá­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé tegyük....
2015-09-21 09:09:07
1 2 3 4 5 6 7 8 
Címkék: Kosztolányi Dezső, Sze­ren­cse­já­ték Zrt, idő­já­rási radar, terrorveszélyes javasla, len­gyel szál­lít­mány­ban, egész ter­mést, lengyel kamionban, derült égből, junior labdarúgó, férfit halálra, szülinapi partin, napokban katasztrofális, terrorveszélyes javaslatát, jövő héten, leg­több ember, bol­dog­ság­hoz azon­ban, sze­mé­lyes kap­cso­la­tok, égből Vietnamban, gya­nút­lan vi­et­na­mi­akra, északi Tuyen, kert­ben lan­dolt, la­kó­házra zu­hant, har­ma­dik pedig, üres te­rü­le­ten, had­se­reg azon­nal, na­gyobb nye­re­mé­nyek, sze­ren­csés nyer­tes­nek, in­té­zet ku­ta­tá­sai­ban, gyó­gyí­tó im­pul­zu­sok, ma­gyar kö­zön­ség, franciaországban, lengyelországban, országgyűlésnek, terrorveszélyes, németországban, katasztrofális, automatikusan, villámcsapás, alkotmánymód, csillagászat, kosztolányi, boldogságot, megpróbálja, szeszélyes, javaslatát, vietnamban, imagestore, krumpliból, végtelenül, bandzsítva, különleges, áradásokat, várhatóan, űrkutatás, fiatalság, benyújtja, hullottak, boldogság, fémgömbök,
© 2013 TVN.HU Kft.