Belépés
Önbizalom – elfogadás – önértékelés
Mitől függ, hogy eléggé érté­kes­nek érezzük-e magun­kat? Lehet-e vál­toz­tatni, javí­tani önbe­csü­lé­sünk, önel­fo­ga­dá­sunk mér­té­kén? Hogyan segít­he­tünk gye­re­ke­ink­nek abban, hogy sta­bil önbe­csü­lés­sel, egész­sé­ges önbi­za­lom­mal rendelkezzenek?

Kezdetben...

Fogan­ta­tá­sunk­tól körül­be­lül egy éves korun­kig nem iga­zán tudunk különb­sé...
2013-12-23 16:07:42
Ezotéria
...
Hogyan fejtsünk álmot?

Alap­sza­bály:

1. Csak a saját álma­ink­kal pró­bál­koz­zunk, mert a máso­két könnyen félremagyaráznánk.

2. Tegyük félre az Álmoskönyvet.

Hogyan szü­let­nek az álmok?

Az álma­in­kat mi magunk hoz­zuk létre múlt­beli tapasz­ta­la­ta­ink és a naponta szer­zett friss benyo­má­sok alap­ján. Ter­mé­sze­t...
2013-08-31 05:50:22
Szent István király ünnepe_Imák a Hazánkért
... 2013.
Államalapító Szent István ünnepén
Összefogás dala - Együtt az ország - Augusztus 20.

http://www.youtube.com/watc...
2013-08-20 15:15:33
AUGUSZTUS 20. - Államalapító Szent István ünnepe
... teremtett téged.
Kis nemzetünk maroknyi népe,
Ezer éve él a Kárpátmedencében.
Dicső vezérünk Szent István király,
Ki törvényeiddel rendet parancsoltál.

Nagyasszonyunkra bízva népét és országát,
Szigorú törvénybe foglalta népünk alkotmányát.
Hit és a hazaszeretete kössön minket össze,
A magyarok istene áldjon mindörökre.
Ünnepeljün...
2013-08-19 18:52:27
Burnout! A kiégés megelőzhető!??
... Érdek­te­len­ség és kon­cent­rá­ciós prob­lé­mák is felléphetnek.A kiégés mind­ezek elle­nére jó barát! Figyel­mez­tet arra, hogy élet­vi­te­lünk, mun­ká­hoz való viszo­nyunk már a pszi­chés és a fizi­kai egész­sé­gün­ket veszé­lyez­teti. A bur­nout kiala­ku­lása meg­előz­hető (követ­kező cik­künk­ben ehhez adunk pár taná­csot), de ha már nya­kig benne vag...
2013-07-24 11:06:10
Hogyan fejtsünk álmot?
Hogyan fejtsünk álmot?

Alap­sza­bály:

1. Csak a saját álma­ink­kal pró­bál­koz­zunk, mert a máso­két könnyen félremagyaráznánk.

2. Tegyük félre az Álmoskönyvet.

Hogyan szü­let­nek az álmok?

Az álma­in­kat mi magunk hoz­zuk ...
2013-07-24 11:02:46
A baj nem jár egyedül!
Van­nak napok, ami­kor úgy érez­zük, jobb lett volna ágy­ban maradni. Van­nak idő­sza­kok, ami­kor hal­mo­zód­nak a rossz dol­gok és úgy érez­zük, ennél rosszabb már nem is lehetne. Pech­so­ro­zat? A vélet­le­nek össz­já­téka, vagy min­den össze­es­kü­dött elle­nünk? Eset­leg raj­tunk is múlik? A baj nem jár egye­dül, tartja a mon­dás, de ahe­lyett, hogy elköny­vel­nénk magun­kat s...
2013-07-12 10:50:24
Testünkbe kódolt önmagunk
... marad­nak akkor is, ami­kor a tapasz­ta­lat rég emlékké vált már, és a jelen­ben továbbra is befo­lyá­sol­ják kap­cso­la­ta­in­kat, reak­ci­ó­in­kat. Ugyan­így a körü­löt­tünk élők­höz való viszo­nyunk is leké­pező­dik tes­tünk­ben: ami­kor egy ember­tár­sunk­kal együtt, közös tér­ben, kap­cso­lat­ban vagyunk, zsi­ge­re­ink­ben, izma­ink­ban is kife­jező­dik a relá­ció minő­sége.|...
2013-06-14 08:08:22
Márai Sán­dor: Füves könyv – Arról, mi az élet igazi é
...
mint meg­tudni valami való­sá­go­sat jel­le­münkről, tehát haj­la­ma­ink igazi ter­mé­sze­téről,
a világ­hoz, a jóhoz és rossz­hoz, az embe­rek­hez, a szen­ve­dé­ly...
2013-02-23 14:05:40
AUGUSZTUS 20. - Államalapító Szent István ünnepe
... természetesen tüzijáték várja az ünneplőket.


Államalapító Szent István ünnepén
Az Összefogás dala - Együtt az ország

http://video.xfree.hu/?n=menusgabor| b2b018f398ec78b17c6501e55f554e0c[/li ...
2012-08-18 19:37:11
1 2 
Címkék: Szent István, Államalapító Szent István, Márai Sán­dor, kiégés megelőzhető, élet igazi, éves korun­kig, saját álma­ink­kal, máso­két könnyen, naponta szer­zett, hazaszeretete kössön, magyarok istene, kiégés mind­ezek, fizi­kai egész­sé­gün­ket, bur­nout kiala­ku­lása, rossz dol­gok, vélet­le­nek össz­já­téka, jelen­ben továbbra, körü­löt­tünk élők­höz, relá­ció minő­sége, kárpátmedencében, nagyasszonyunkra, rendelkezzenek, törvényeiddel, természetesen, hazaszeretete, államalapító, álmoskönyvet, felléphetnek, parancsoltál, önértékelés, alkotmányát, megelőzhető, ünnepeljün, összefogás, ünneplőket, menusgabor, mindörökre, kezdetben, elfogadás, tüzijáték, önbizalom, augusztus, testünkbe, hazánkért, lelkizona, teremtett, törvénybe, nemzetünk, fejtsünk, maroknyi, önmagunk, továbbra, ezotéria, magyarok, vezérünk, rosszabb, országát, dreaming, foglalta, youtube, reality, szigorú, vagyunk, könnyen, burnout, maradni, uploads, ünnepén, content, naponta, egyedül,
© 2013 TVN.HU Kft.