Belépés
Min­den em­ber

Min­den em­ber a lel­ke mé­lyén érzi, mi­lyen le­het­ne ez a vi­lág és mi felé kéne men­ni. Mi­nél sö­té­tebb az ég­bolt, an­nál több csil­la­got lá­tunk ra­gyog­ni.

Kováts Róbert
...
2022-09-22 22:05:20
Szent István ereklyéi
... ép áll­kap­csot is.
A ter­mé­szet­tu­do­má­nyos vizs­gá­lat

A Szent Ist­ván­hoz köt­he­tő erek­lyék kö­zül ez ideig a Szent Job­bon és a szé­kes­fe­hér­vá­ri ko­po­nya­erek­lyén vé­gez­tek ter­mé­szet­tu­do­má­nyos vizs­gá­la­to­kat.

A Szent Job­bot ma a Lip­pert Jó­zsef ál­tal ter­ve­zett ket­tős erek­lye­tar­tó­ban őr­zik. Kül­ső ré­sze egy gó­ti­kus k...
2022-08-19 19:30:42
Gál Éva Emese verseiGÁL ÉVA EMESE VERSEI


Gál Éva Emese (Szatmár, 1955. március 25.) romániai magyar költő, képzőművész.

Gál Éva Emese az...
2019-04-12 19:30:15
Tallóztam
Levegő, föld, víz és tűz. Ennek a négy elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba kerül a természeti erőkkel, rendszeresen figyel a belső hangjára, és komolyan veszi ...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
...


Levegő, föld, víz és tűz. Ennek a négy elemnek az erejét használták fel az indián gyógyítók az egészség megőrzése érdekében.

Az észak-amerikai indián törzsek gyógyító tudású férfijai és asszonyai az évszázados hagyományokban és a természetben hisznek. Úgy tartják, hogy az, aki összhangba ker...
2018-03-17 09:38:33
Bodnár Éva
BODNÁR ÉVA


Bemutatkozás

Bodnár Éva vagyok. A Felvidéken élek egy Tisza parti településen. Számomra az olvasás a legszórakoztatóbb elfoglaltság. Már kisgyerekként is a könyvek voltak a legjobb barátaim. A be...
2016-04-10 10:00:21
Gyógyító hangok
Hang és zene mint gyógyító információ
Dr. Sági Mária

Az élő­vi­lág leg­fon­to­sabb in­for­má­ció­inak köz­ve­tí­tő­je a hang. Az ál­la­tok vi­lá­gá­ban ugya­núgy, mint az em­be­rek­nél. Je­len írás­ban meg­kí­sé­rel­jük a han­gok és a ze­ne több­fé­le in­for­má­ci­ós ha­tá­sá­nak kí­sér­le­ti esz­kö­zök­kel tör­té­nő mér­he­tő­sé­gé­nek be­mu­ta­tá­sát is.
...
2015-09-21 09:09:07
Nincs Cím
...

BALÁZS IMRE JÓZSEF

"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"

Lám Bé­la: A kö­rön kívül*

Egy hí­res­sé vált könyv har­ma­dik ki­adá­sát tart­hat­ja a ke­zé­ben az ol­va­só. Leg­töb­ben ta­lán a Csinsz­ka és Ady End­re kö­zöt­ti kap­cso­lat mi­att, an­nak ,,hát­tér­anya­ga­ként" is­me­rik. Lám Bé­la, a könyv szer­ző­je ugyan­is ...
2015-07-19 15:21:12
25+1 aján­dé­köt­let, amit a gye­re­keid soha nem fog­nak el
...25+1 aján­dé­köt­let, amit a gye­re­keid soha nem fog­nak elfelejteniA kará­csony véget ért, a gye­re­kek biz­to­san nagyon örül­tek az aján­dé­kok­nak, amit a Jézuska a fa alá tett nekik. Tegye fel az a kezét, aki emlék­szik, gye­rek­ko­rá­ban melyi...
2015-01-24 12:56:57
NEMzedékváltás vagy AGYAGba döngölés?
... Bárczay Laci aki akkor a főszerkesztő volt, és akivel mindig jó barátságba voltunk, megijedt, hogy hűha, ha ezt közli, akkor nem lesz-e énnekem bajom, és teljesen jóhiszeműen, de nagyon hülyén, megmutatta egy pár embernek gondolom, hogy a Varnusz is köztük volt, és azok persze berágtak, merthogy hát ez nekik nem használt volna Ilyenfor-mán a Bárczay Laci azt mondta, hogy ő így nem...
2014-05-11 21:02:31
1 2 3 
Címkék: Szent István, Bodnár Éva, Nincs Cím, Kováts Róbert, Szent Ist­ván­hoz, Szent Job­bon, Szent Job­bot, Lip­pert Jó­zsef, EMESE VERSEI, BODNÁR ÉVA, Sági Mária, BALÁZS IMRE JÓZSEF, Bárczay Laci, indiánokgyógyító tudománya, gye­re­keid soha, lel­ke mé­lyén, négy elemnek, erejét használták, indián gyógyítók, egészség megőrzése, észak-amerikai indián, évszázados hagyományokban, természetben hisznek, természeti erőkkel, belső hangjára, legszórakoztatóbb elfoglaltság, könyvek voltak, legjobb barátaim, élő­vi­lág leg­fon­to­sabb, ál­la­tok vi­lá­gá­ban, ze­ne több­fé­le, kö­rön kívül*, hí­res­sé vált, könyv szer­ző­je, kará­csony véget, gye­re­kek biz­to­san, főszerkesztő volt, indiánokgyógyító, nemzedékváltás, hagyományokban, kisgyerekként, természetben, bemutatkozás, rendszeresen, főszerkesztő, elfoglaltság, képzőművész, jóhiszeműen, településen, elfelejteni, információ, összhangba, évszázados, használták, megmutatta, természeti, felvidéken, barátságba, gyógyítók, tallóztam, tudománya, érdekében, megőrzése, asszonyai,
© 2013 TVN.HU Kft.