Belépés
Képek

...
2016-06-05 19:20:13
félelem,.-
... nevez­zük meg, sze­ret­te­ink erre rea­gálni fog­nak. Sérü­lé­keny­sé­günk beis­me­rése job­ban műkö­dik, mint mások sértegetése."

And­rew MatthewsNézem a sok embert, valamit keresnek!
Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek!
Hiába a sok dísz, gazdag, szép aján...
2014-02-14 19:58:38
5 ok, amiért érdemes naplót írni
... val­lo­má­sok­nak a vissza­ol­va­sása tük­röt tart valódi sze­mé­lyi­sé­ged el...
2014-01-09 20:53:01
Az élethez... hatalmas bátorság kell..
... olvas­tam vala­hol. Talán nem is így van szó sze­rint, de nekem nagyon kife­jező kis mon­dat. Az érzés, azt hiszem ismerős lehet sokunk­nak.....

Egyedül. Vagyok.

Nem egy mon­dat, hanem kettő. Egye­dül. Vagyok. Egye­dül vol­tam már, eddig is , meg most is...


Ha h...
2013-12-29 16:24:28
Seneca
De hány embernek sikerül önmagát birtokolnia?

Gyak­ran annak van a leg­na­gyobb ára, ami­ért sem­mit sem kapunk. Mutat­hat­nék neked sok min­dent, amit ha meg­szer­zünk, elfo­ga­dunk, kicsa­varja kezünk­ből a sza­bad­sá­got. A magad ura lehet­nél, ha ez a sok min­den...
2013-12-13 19:18:49
Ne félj a félelemtől!
... hasz­nomra van. Így lehe­tünk a féle­lem­mel is. Irtó­zunk, félünk, és ha bele­me­r...
2013-12-12 19:40:44
gondolatok......


Az ember nagyon nehe­zen nyug­szik csak bele a remény­te­len­ségbe, abba, hogy egye­dül van, halá­lo­san és remény­te­le­nül egye­dül. Nagyon keve­sen bír­ják csak el a tuda­tot, hogy éle­tük magá­nyára nincs meg­ol­dás. Remény­ked­nek, kap­kod­nak, mene­kül­nek emberi kap­cso­la­tokba, s e mene­kü­...
2013-12-06 19:50:58
Félsz?

,,Több mint 30 év telt el az éle­temből, ami­kor egy séta köz­ben egy­szer­csak ráéb­red­tem, hogy való­já­ban félek. Az az eddig meg­ne­vez­he­tet­len érzés, ami velem volt min­den nap és min­den éjjel, nem más, mint a féle­lem. Félek az embe­rektől, a vál­to­zás­tól, a világ­tól, ö...
2013-11-17 11:03:57
Boldogan idős korban?
Bol­dog, kiegyen­sú­lyo­zott időskor? Jog­gal vetődik fel ben­nünk a kér­dés, hogy létezik-e egy­ál­ta­lán ilyen? Jó hírünk van: hát per­sze hogy léte­zik, sőt némi szer­vező­mun­ká­val és pozi­tív hoz­zá­ál­lás­sal bárki része­sül­het benne.Egyre több dolog és lehetőség áll re...
2013-09-17 17:24:07
Az élet nem néz hátra

"A sors akkor állít min­ket nagy dön­té­sek elé, ami­kor a leg­ke­vésbé sem szá­mí­tunk rá. Ilyen­kor derül ki, elég bát­rak vagyunk-e, hogy meg­vál­toz­tas­suk az éle­tün­ket. Ilyen­kor nem tehe­tünk úgy, mintha mi sem tör­tént volna, és nem hivat­koz­ha­tunk arra, hogy még nem vagyunk fel­...
2013-09-16 09:17:53
1 2 3 4 5 
Címkék: And­rew Matthews, vissza­ol­va­sása tük­röt, ember nagyon, séta köz­ben, sors akkor, vvxnclmtzftgg, kepfeltoltes, konfliktusok, sértegetése, birtokolnia, photocombo, wallpapers, gondolatok, félelemtől, hqpictures, szeretnek, lelkizona, eredménye, testedlel, lehetőség, matthews, keresnek, monsters, neighbor, embernek, bátorság, boldogan, letkorok, hatalmas, content, edhlxwp, uploads, cracked, félelem, időskor, kiegyen, vagyunk, tagstat, egyedül, sikerül, létezik, önmagát, érdemes, valamit, ismerős, élethez, vetődik, monster, rewrite, remény, temből, vagyok, vissza, embert, nagyon, emberi, seneca, kapunk, amiért, hiszem, naplót, kezünk, sokunk, origos, rektől, korban, félünk, mintha, phombo, fufxnm, hírünk,
© 2013 TVN.HU Kft.