Belépés
Egy békés, ünnepi este - így legyen
...garbage...
2018-12-06 20:06:21
Újra meg újra ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük
Újra meg újra ugyan­azo­kat a dol­go­kat tesszük, de mégis más ered­ményt várunk. Eldön­töm, hogy leg­kö­ze­lebb más­képp csi­ná­lom, aztán - bumm! - ott van megint, és ugyanaz a vég­ered­mény. Mintha magam­ban hor­doz­nám a prob­lé­mát.
Tulaj­don­kép­pen így is van. Prob­lé­má­in­kat leg­több­ször magunk okoz­zuk. Mivel? Itt van 5 ok: Szemellenzőt viselünk.
V...
2016-03-06 21:24:48
Hogyan keletkezett a világ? HOLLÓ-monda
... elnyel-te őket. Addig forogtak az örvényben, amíg a hold házához nem ér-tek. A holdember meghívta őket, hogy melegedjenek meg tűznél. De a lányok azt mondták:
- Mi nem a tűz mellett akarunk ülni, hanem ott akarunk ülni a te képeden.
A holdban lakó ember a lábára mutatott:
- Itt akartok ülni?
De a lányok azt felelték, hogy nem.
Akkor rámutatott a hold a ka...
2016-02-26 17:10:51
Hogyan keletkezett a világ?
A NAP HÁZASSÁGA

Egy indián falu főnökének két szép férjhez adandó leánya volt. Sokan akarták őket feleségül venni, de mindenkit kikosaraztak. A főnök gyakran unszolta őket:
- Válasszatok férjet, leányok, hiszen már minden ifjút kikosaraz-tatok!
Ebben az időben Nap húgával, Csillaggal az égben lakott, és látta, hogy mi történik a földön. Nap így szólt a húgához:...
2016-02-26 17:09:39
Tudás és műveltség

Tudás és műveltség - ez a két szó vezéreljen minket is,
ha Európa művelt polgárai közé aka-runk tartozni."
Nemeth Laszlo

...
2016-01-27 19:57:09
ABET Ádám Panasz
ABET ÁDÁM

Panasz

Ezerféle ostorcsapás,
Sóban ázott s nagy karikás,
Csípi, vágja, nyúzza testünk,
Már rég lábainkról estünk
S tehetetlen, mint a barmok,
Húzzuk a nagy, nehéz jármot.
Már a sírást is feledjük...
2015-12-26 20:39:53
Gyógyító hangok
... fo­lya­mat elin­dul. A hang­ka­zet­ta ha­tá­sát he­ten­ként el­le­nő­riz­ni kell, ha kró­ni­kus be­teg­ség ke­ze­lé­sé­nél al­kal­maz­zák. A rit­mu­sok ki­vá­lasz­tá­sá­nál ha­son­ló­kép­pen já­runk el. A kü­lön­bö­ző rit­mu­so­kat (pél­dá­ul bé­csi ke­rin­gő, tan­gó, szam­ba) min­dig az ere­de­ti tem­pó­ban kell meg­szó­lal­tat­ni. Ha po­zi­tív, azaz sejt­fe­szült­ség-nö­ve­lő ha...
2015-09-21 09:09:07
Nincs Cím
... vo­nu­lá­sá­ig (1949-59). No­vel­lá­i­val a Pász­tor­tűz­ben és Er­dé­lyi He­li­kon­ban je­lent­ke­zett (1934), mély írói ba­rát­ság fűz­te Áprily La­jos­hoz és Reményik Sán­dor­hoz. A Ko­runk 1957-ben in­dult új fo­lya­ma em­lé­ke­zé­se­it és mű­sza­ki is­mer­te­tő cik­ke­it kö­zöl­te. Fő­is­ko­lai ta­nár­sá­ga ide­jén je­len­tek meg me­ző­gaz­da­sá­gi szak­köny­vei, s már ...
2015-07-19 15:21:12
Wass Albert : Így lett belőlem antiszemita
... fogadja el a javaslatunkat, egyetlen könyve se jelenik meg Amerikában! Mert akár hiszi, akár nem: itt vannak a kezünkben a kiadóvállalatok, a sajtó, a televízió! Amerika azt lát, amit mi akarunk, hogy lásson, azt hall, amit mi akarunk, hogy halljon, és azt olvas, amit mi aka runk, hogy olvasson!"

Nem tudtunk megegyezni, és Havas úr haragosan eltávozott. Hamarosan ...
2015-02-19 21:21:15
Abet Ádám Panasz

Abet Ádám Panasz

Ezerféle ostorcsapás,
Sóban ázott s nagy karikás,
Csípi, vágja, nyúzza testünk,
Már rég lábainkról estünk
S tehetetlen, mint a barmok,
Húzzuk a nagy, nehéz jármot.
Már a sírást is feledjük,...
2014-12-26 22:14:29
1 2 3 4 5 6 7 
Címkék: ABET Ádám, Nincs Cím, Wass Albert, Abet Ádám, Nemeth Laszlo, ABET ÁDÁM, Er­dé­lyi He­li­kon­ban, Áprily La­jos­hoz, Reményik Sán­dor­hoz, dol­go­kat tesszük, hold házához, holdember meghívta, holdban lakó, lábára mutatott, indián falu, főnök gyakran, égben lakott, hang­ka­zet­ta ha­tá­sát, kü­lön­bö­ző rit­mu­so­kat, ere­de­ti tem­pó­ban, kiadóvállalatok, javaslatunkat, kikosaraztak, melegedjenek, szemellenzőt, keletkezett, antiszemita, ostorcsapás, válasszatok, rámutatott, lábainkról, vezéreljen, csillaggal, tehetetlen, amerikában, megegyezni, eltávozott, haragosan, televízió, kikosaraz, műveltség, feleségül, hamarosan, mindenkit, főnökének, holdember, házassága, örvényben, kezünkben, felelték, történik, meghívta, unszolta, forogtak, mutatott, viselünk, tartozni, gyógyító, feledjük, reményik, olvasson, egyetlen, ezerféle, polgárai, mondták, mellett, akarunk, tudtunk, testünk, házához, karikás,
© 2013 TVN.HU Kft.