Belépés
Öngyilkos merénylő akart lenni a magyar iszlamista egyetemis
... Ferenc Stadion lett volna, ahol az Európa-bajnokságon egy csőbombával akart a levegőbe lőni. A robbanószerkezetet otthonában az Iszlám Állam technikusai segítségével nemrég el is kezdte felépíteni! A másik helynek a Balaton-parti sétálóutcákat nézte ki, ahol egy nagyteljesítményű járművel hajtott volna a nyaralók, kirándulók közé. Az Eb telt háza és a Balaton óriási népszerűsége m...
2021-06-03 19:30:45
Kínai tanmese
... a tel­je­sít­mé­nyére, hisz hibát­la­nul tette a dol­gát. Sze­gény törött cse­rép szé­gyellte a töké­let­len­sé­gét, és nyo­mo­rult­nak érezte magát, hogy csak fél annyit tudott tel­je­sí­teni. A két év keserű­ség után az egyik napon meg­szó­lí­totta a víz­hor­dót a pataknál:

- Szé­gyel­lem magam, mert a víz szi­vá­rog egész úton hazafelé.

A víz­hordó így vál...
2016-08-07 19:22:24
Sárgabarack és gyógyhatásai


Most érik a leg­fi­no­mabb gyógy­erejű ma­gyar gyü­mölcs! Élj 120 évig!
Fan­tasz­ti­ku­san finom, is­teni a lek­várja, és el­ké­pesztő erő­vel védi a szer­ve­ze­tet a leg­ret­te­get­tebb be­teg­ség­gel szem­ben. Ez a cso­da­gyü­mölcs nem más, mint a sár­ga­...
2016-07-28 11:37:22
Gyerekeknek
VERSEK

Nyulász Péter: Éhes mackó

Cammog a mackó, emeli a lábát
Ágak között, bokor alatt keresi a málnát
Mézet is enne, mászik a fára
De az öreg odvas fának letörik az ága
Fenekére huppan, sajog keze lába
Szomorkodik szegény maci: nem lesz vacsorája

Nyulász Péter: Almát eszem

Almát eszem ropogtatom
Fogaim közt...
2016-06-07 09:07:31
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát
... mind­er­ről.
Bol­dog­sá­gunk­nak újra meg újra fel­té­te­le­ket sza­bunk. Az igaz­ság azon­ban az, ha nem vagyunk képe­sek bol­do­gok lenni most, ebben a pil­la­nat­ban, akkor semmi nem fog segí­teni. Gon­dol­ko­dá­sun­kon kell vál­toz­tatni.

6. A boldogságnak nincsen köze a pénzhez.

Erre Midász király is rájött egy idő után . A kuta­tá­sok meg­erő­sí­te...
2016-03-17 18:52:45
Hogyan ültesd át a gyakorlatba?
... el aka­rok jutni Var­sóba, merre indu­lok el? Nyil­ván észak felé. Ha azon­ban nem Buda­pes­ten vagyok, hanem Stock­holm­ban, akkor nem Var­sóba jutok, hanem az Északi-sarkra. Ha fej­lesz­teni aka­rom maga­mat, akkor tud­nom kell, hol tar­tok most, mert ettől függ, hogy milyen mód­sze­re­ket kell alkal­maz­nom.


12. Legyél nyitott a kritikára.

Azo­kat a ...
2016-03-16 13:54:18
Hogyan találd meg a boldogság kék madarát?
... mind­er­ről.
Bol­dog­sá­gunk­nak újra meg újra fel­té­te­le­ket sza­bunk. Az igaz­ság azon­ban az, ha nem vagyunk képe­sek bol­do­gok lenni most, ebben a pil­la­nat­ban, akkor semmi nem fog segí­teni. Gon­dol­ko­dá­sun­kon kell vál­toz­tatni.


6. A boldogságnak nincsen köze a pénzhez.

Erre Midász király is rájött egy idő után . A kuta­tá­sok meg­erő...
2016-03-16 13:49:04
Hogyan olvass el lazán heti 5 könyvet
...
Ami­kor az egész éle­ten át tartó tanu­lás kap­csán a mini­mum heti egy könyv elol­va­sá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ról beszé­lek, meg szok­tam emlí­teni, hogy nekem a heti 4-5 könyv elol­va­sása sem okoz gon­dot. Ilyen­kor a leg­több ember a szí­vé­hez kap, és valami rend­kí­vüli képes­ségre gon­dol.
Pedig nincs mögötte sem­mi­lyen TITOK, pél­dául vil­lám­ol­va­sás, vag...
2016-03-16 13:45:03
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
... dol­go­kon töp­ren­geni. Ráadá­sul így az ered­mé­nyek is meg­sok­szo­ro­zód­nak.
Ha így élsz, akkor a káosz kiala­ku­lá­sá­nak való­szí­nű­sé­gét képes leszel drasz­ti­ku­san lecsök­ken­teni. Nem győ­zök bámulni azon, hogy ami­óta így élek, mennyire rit­kán tör­tén­nek előre nem látott ,,kataszt­ró­fa­hely­ze­tek". Egy idő múlva ugyanis az ember ,,belenő a ga...
2016-03-16 13:43:00
A gö­rö­gök fel­gyújt­ják az épü­le­te­ket, ahova mig­rán­so
A gö­rö­gök fel­gyújt­ják az épü­le­te­ket, ahova mig­rán­so­kat akar­nak te­le­pí­teni...

Már több tíz­ezer mig­ráns re­kedt Gö­rög­or­szág­ban, a bel­ügy­mi­nisz­ter leg­alább 70 ezerre szá­mít. Nagy a káosz, és a fe­szült­ség órá­ról órára nő...11 órája Szerző: K.L.Vasárnap kora délután újra elfogyott a türelm...
2016-02-29 18:31:41
1 2 3 4 5 6 
Címkék: Ferenc Stadion, Iszlám Állam, Nyulász Péter, Erre Midász, magyar iszlamista, gö­rö­gök fel­gyújt­ják, csőbombával akart, levegőbe lőni, másik helynek, nagyteljesítményű járművel, egyik napon, leg­fi­no­mabb gyógy­erejű, öreg odvas, igaz­ság azon­ban, boldogságnak nincsen, kuta­tá­sok meg­erő­sí­te, kuta­tá­sok meg­erő, egész éle­ten, mini­mum heti, könyv elol­va­sá­sá­nak, heti 4&#8211, leg­több ember, ember &#8222, fe­szült­ség órá­ról, sétálóutcákat, gyógyhatásai, segítségével, boldogságnak, népszerűsége, gyakorlatba, sárgabarack, csőbombával, szomorkodik, gyerekeknek, technikusai, bajnokságon, otthonában, iszlamista, ropogtatom, kirándulók, felépíteni, öngyilkos, vacsorája, egyetemis, életedből, kritikára, boldogság, elfogyott, járművel, mennyire, pataknál, hazafelé, fenekére, levegőbe, nyaralók, vasárnap, merénylő, vagyunk, balaton, tanmese, szegény, gyellte, délután, madarát, stadion, nyulász, hajtott, nincsen, helynek, bámulni, tüntesd,
© 2013 TVN.HU Kft.