Belépés
Nincs Cím
... mi­köz­ben a sors, ame­lyet át kell él­nie, ko­ránt­sem nor­má­lis. Ez le­he­tő­vé te­szi, hogy na­gyon erő­sen ,,olvasóközeli" pers­pek­tí­va jöj­jön lét­re a re­gény­ben: az a szem­lé­let­mód, amely Ker­tész Im­re vagy Markovits Rodion fog­ság­re­gé­nye­i­ben na­i­vi­tás­nak tűn­het, és ép­pen ez­ál­tal ki­eme­li őket a ha­son­ló hely­ze­te­ket meg­je­le­ní­tő köny­ve...
2015-07-19 15:21:12
5 ok, amiért érdemes naplót írni
... belevágni!

1. Oldja a lelki feszültséget

A nap­ló­írás az önki­fe­je­zés egyik módja: saját lel­ki­ál­la­po­tun­kat, gon­do­la­ta­in­kat, véle­mé­nyün­ket tük­rözi. Az önma­gad­dal való szem­be­sü­lés gyógy­írt jelent­het a lelki nya­va­lyák, de szo­mo­rú­ság és elke­se­re­dett­ség ese­tén is. Ha meg­fo­gal­ma­zol és leírsz egy prob­lé­mát az már önma­gá­ban ...
2014-01-09 20:53:01
Ha támad a stressz….
... helyzetet.

Stressz-megoldás egyen­rangú / hie­rar­chi­kus kapcsolatokban

Tud­nunk kell azon­ban, hogy a magánéleti/baráti/munkaügyi kap­cso­la­tok eltérőek hie­rar­chi­kus szem­pont­ból. Míg az előbbi kettő egyen­rangú, az utóbbi alá-fölérendeltségi viszony. Tehát ha a főnö­künk uta­sít, vagy kéri szá­mon raj­tunk a mun­kán­kat (a leírt mun­ka­szerző­dés alap...
2013-02-10 11:13:33
Szentimrei Judit: Erdélyi szemmel Ecuadorban
... az­zal volt sze­ren­csém, hogy egy na­pot fe­küd­tem a lá­bam mi­att.

Va­cso­rá­nál együtt vol­tunk. Az asztalfőn Mó­ricz Já­nos és az ál­lam­tit­kár ült, en­gem a né­me­tek­kel szem­be ül­tet­tek, mert ve­lük tud­tam tár­sa­log­ni.

Más­nap reg­gel 6 óra le­he­tett, cso­dá­la­tos nap­kel­te volt, a he­gyek felől, mint­ha egy ha­tal­mas fekvő óri­ást vi­lá­gí­...
2012-06-15 07:28:38
Erkölcsös dolog rá erőszakolni minden tárgyalás nélkül dolgokat az emberekre?
... kérdés kiegészítésével is: :D
(Aljas vagyok, mert szándékosan nem kezdtem ezzel. :( Vártam a fóbia kiteljesedésére. :( )

" Ha tömegnek nem is tetszene akkor is bevezetem."személyi kultusz". "

A mondat egységben való értelmezése: diktatúra
a személyi kultusz értelmezése:
"
Legismertebb kultusz fajta a személyi kultusz, amely az orosz-bols...
2012-04-23 13:55:45
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... hogy a kis Ká roly Magyarországon kikötött". A ,,kis Károly" tehát kevés eséllyel in dult a Magyar Királyság megszerzéséért, a partraszállását követ évek eseményei azonban a kortársak számára szemlélete sen példázták a szerencse forgandóságát: családja h b é r u r á t , a nagy h a t a l m ú VIII. Bonifác pápát h á r o m évvel késbb, 1303-ban a R ó m á h o z közeli Anagniban elfogj...
2012-02-22 21:26:22
Gyüre La­jos
... dup­la rács, az ab­la­kok
Kint, és bent har­col két elem.

Csak nyü­szít mint meg­vert ku­tya,
fo­lyik szá­já­ból vé­res hab,
Nem is­mer, ne­vem se tud­ja,
Azt hi­szem, éj­jel meg­ha­rap.

Csak ne vol­na olyan hos­­szú
Az es­te, ég­ne pis­la fény,
Cir­pel­ne tü­csök, rág­na szú,

Vi­har tép­né az ab­la­kot,
Vil­lan­n...
2011-02-19 07:38:51
A Legszebb:))
... átlátszó borostyánkővel üvegezték, tetejét meg kagylóhéjjal födték, s ezek nyitódnak-csukódnak a hullámok érintésére. Csak úgy tündöklik tőlük a palota teteje, mert minden kagyló fényes gyöngyszemeket rejt, olyanokat, amikből egy szem is királyi korona ritka ékessége lehetne.

A vízikirály már hosszú esztendők óta özvegy volt, s öreg édesanyja viselte gondját. Okos asszo...
2010-10-06 08:30:13
Czike László: Rendszerváltó sz
... minő­sítette volna mondanivalóm lé­nye­­gét. Nem jó érzés, ha az embert úton-útfélen ,,bolond"-nak né­zik; - ha csak kevesen adnak hitelt a szavaimnak, a következteté­se­im­nek. A személyem persze nem több, csak egy hiteles tanú. Ko­rábban egy­részt feleslegesen ,,áldoztam vol­na fel" magamat a sem­mi oltá­rán, nem értek még meg bizonyos fel­tételek. Az...
2009-08-25 18:12:50
1 
Címkék: Nincs Cím, Szentimrei Judit, Gyüre La­jos, Czike László, Ker­tész Im­re, Markovits Rodion, Mó­ricz Já­nos, Magyar Királyság, ha­son­ló hely­ze­te­ket, lelki feszültséget, önki­fe­je­zés egyik, önma­gad­dal való, lelki nya­va­lyák, előbbi kettő, főnö­künk uta­sít, leírt mun­ka­szerző­dés, na­pot fe­küd­tem, lá­bam mi­att, asztalfőn Mó­ricz, né­me­tek­kel szem­be, he­gyek felől, ha­tal­mas fekvő, fóbia kiteljesedésére, mondat egységben, személyi kultusz, partraszállását követ, kortársak számára, szerencse forgandóságát, hullámok érintésére, palota teteje, embert úton-útfélen, személyem persze, hiteles tanú, sem­mi oltá­rán, fölérendeltségi, kiegészítésével, partraszállását, kiteljesedésére, borostyánkővel, megszerzéséért, kapcsolatokban, magyarországon, gyöngyszemeket, rendszerváltó, forgandóságát, következteté, feleslegesen, olvasóközeli, mondanivalóm, feszültséget, kagylóhéjjal, magyarorszag, legismertebb, erőszakolni, értelmezése, szándékosan, szentimrei, ecuadorban, magánéleti, vízikirály, szemlélete,
© 2013 TVN.HU Kft.