Belépés
Tallóztam
... meg, hogy adjon Önnek elegendő energiát a tervei megvalósításához. Ez a rövid meditáció egész napra feltölti majd erővel!

Víz: felejtse el a negatívumokat!

Ez a folyékony elem az érzelmeinkhez, a fantáziánkhoz és az álmainkhoz kapcsolódik. A víz nemcsak a testünket tisztítja meg, de az érzelmei életünket is. Próbálja ki zuhanyozás közben! Képzelje el, miként ...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... meg, hogy adjon Önnek elegendő energiát a tervei megvalósításához. Ez a rövid meditáció egész napra feltölti majd erővel!

Víz: felejtse el a negatívumokat!

Ez a folyékony elem az érzelmeinkhez, a fantáziánkhoz és az álmainkhoz kapcsolódik. A víz nemcsak a testünket tisztítja meg, de az érzelmei életünket is. Próbálja ki zuhanyozás közben! Képzelje el, miként ...
2018-03-17 09:38:33
Tompa Mihály - Divatos költő
... [/kep]

De e veszett partról miképen,
Két lábon-é, vagy pedig négyen
Fogok lejutni? azt már nem tudom!
- Boldog, ki most otthon ül a suton!

Légy üdvöz, édes kedves alkonyat!
Szelíd kebledre a költőt fogadd!
Oly szép az est, a hold, a csillagok!
Nyavalyámnak ellent nem állhatok:
Verselnem kell! Jobb álmodozni este,
Mikor ...
2017-10-02 04:50:05
Ez a magyar gyógynövény a fiatalság titka!
EZ A MA­GYAR GYOM­NÖ­VÉNY A FI­A­TAL­SÁG TITKA
TALÁN NEM IS TUDOD, DE EGY IGAZI KIN­CSET GYOM­LÁLSZ KI REND­SZE­RE­SEN A KERT­BŐL. JÓ­TÉ­KONY HA­TÁ­SAIT NAP­ES­TIG SO­ROL­HAT­NÁNK, SAJ­NOS MÉGIS KE­VE­SEN FO­GYASZT­JÁK EZT A CSO­DA­SZERT. SZINTE MIN­DE...
2017-04-07 10:14:16
Íme, Bangó Mar­git kü­lön­le­ges, anyák napi süti re­ceptje!
Íme, Bangó Mar­git kü­lön­le­ges, anyák napi süti re­ceptje!

A Kos­suth-díjas éne­kesnő nem­csak a szín­pa­don, hanem a kony­há­ban is cso­dákra képes! A Ri­post ol­va­sóit be­avatta a Bangó-csa­lád som­lói ga­lus­ká­já­nak tit­kába!

A Bangóházi somlói galuska elkészítése egyszerű, mégis a megszokottól kicsit eltérő. Bangó Margit tökélyre fejlesztette ezt a kü...
2016-05-01 07:43:59
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
... leegy­sze­rű­sí­tés­ről szólt, ez pedig a blok­kokba, cso­por­tokba szer­ve­zés­ből. Ha min­denre kiala­kí­tasz egy működő rend­szert, akkor a rutin­sze­rűen ismét­lődő fel­ada­to­kat elké­pesztő haté­kony­ság­gal leszel képes elv­é­gezni.
Pél­dák rend­sze­rekre: költ­ség­ve­tés készí­tése, idő­gaz­dál­ko­dás, pol­con dosszié­rend­szer, élet­ter­ve­zés, bevá­sár­lás, önfej­le...
2016-03-16 13:43:00
A szíriai elnök megszólal! Fontos üzenet!
Videó : A szíriai elnök megszólal! Fontos üzenet! (magyar felirat)
A szíriai elnök leleplezi a nyugati világ aljas és hazug játékát,
amivel butítják saját népeiket.

Assad: Washington meg tudná fékezni az ISIS-t, ha akarná


...
2015-09-22 19:28:14
Nincs Cím
...

BALÁZS IMRE JÓZSEF

"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"

Lám Bé­la: A kö­rön kívül*

Egy hí­res­sé vált könyv har­ma­dik ki­adá­sát tart­hat­ja a ke­zé­ben az ol­va­só. Leg­töb­ben ta­lán a Csinsz­ka és Ady End­re kö­zöt­ti kap­cso­lat mi­att, an­nak ,,hát­tér­anya­ga­ként" is­me­rik. Lám Bé­la, a könyv szer­ző­je ugyan­is ...
2015-07-19 15:21:12
Június
JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA - NYÁRELŐ HAVA - NAPISTEN HAVA

Egykorú magyarázat szerint a hónap névadója Juno volt.
Június (egy latin forrás szerint:
mensis Iunonius) római ünnepei alátámasztják e nézetet.
A hónap jelképe sárgászöld ruhás,
repülő ifjú, fején éretlen kalászkoszorúval,
jobbjában a hónap jegyének,
a Ráknak a jelév...
2014-06-11 10:31:37
medi­tá­ció
... wis­con­sini egye­tem pszi­cho­ló­gia pro­fesszo­rá­nak kísér­le­tei iga­zol­ták, hogy már napi pár perc medi­tá­ció nem­csak a han­gu­la­tunk, hanem az immun­rend­sze­rünk műkö­dé­sére is jóté­kony hatás­sal van. Vizs­gá­la­tai során két cso­port agyi folya­ma­tait ele­mezte kép­al­kotó vizs­gá­la­tok­kal (EEG, MRI): az egyik cso­port két hóna­pon keresz­tül rend­sze­re­sen medi­...
2014-03-07 05:50:08
1 2 3 4 
Címkék: Tompa Mihály, Bangó Mar­git, Nincs Cím, MA­GYAR GYOM­NÖ­VÉNY FI­A­TAL­SÁG TITKA, TALÁN NEM IS TUDOD, IGAZI KIN­CSET GYOM­LÁLSZ KI REND­SZE­RE­SEN KERT­BŐL, JÓ­TÉ­KONY HA­TÁ­SAIT NAP­ES­TIG SO­ROL­HAT­NÁNK, SAJ­NOS MÉGIS KE­VE­SEN FO­GYASZT­JÁK EZT CSO­DA­SZERT, SZINTE MIN­DE, Bangó Margit, BALÁZS IMRE JÓZSEF, SZENT IVÁN HAVA, NYÁRELŐ HAVA, NAPISTEN HAVA, indiánokgyógyító tudománya, magyar gyógynövény, fiatalság titka, szíriai elnök, tervei megvalósításához, rövid meditáció, folyékony elem, álmainkhoz kapcsolódik, testünket tisztítja, érzelmei életünket, költőt fogadd, megszokottól kicsit, működő rend­szert, rutin­sze­rűen ismét­lődő, nyugati világ, kö­rön kívül*, hí­res­sé vált, könyv szer­ző­je, hónap névadója, latin forrás, hónap jelképe, hónap jegyének, egyik cso­port, megvalósításához, indiánokgyógyító, kalászkoszorúval, negatívumokat, alátámasztják, érzelmeinkhez, fantáziánkhoz, nyavalyámnak, fejlesztette, megszokottól, elkészítése, gyógynövény, kapcsolódik, zuhanyozás, álmainkhoz,
© 2013 TVN.HU Kft.