Belépés
Tallóztam
... ha­lál­ra is kí­noz­hat­ja. Ha el­fo­gad­ja, ak­kor kö­vet­ke­zik a sá­mán­be­teg­ség, amely alatt a sá­mán több na­pig esz­mé­let­le­nül fek­szik ét­len-szom­jan. Az eksz­ta­ti­kus él­mé­nyek ál­ta­lá­ban a következő szer­tar­tássé­mát kö­ve­tik: szen­ve­dés, ha­lál, fel­tá­ma­dás. A be­ava­tá­si ál­mok a követ­kező té­má­kat tar­tal­maz­zák vagy egyet, töb­bet belőlük: a test fe...
2018-03-17 10:56:46
Az indiánokgyógyító tudománya
... ha­lál­ra is kí­noz­hat­ja. Ha el­fo­gad­ja, ak­kor kö­vet­ke­zik a sá­mán­be­teg­ség, amely alatt a sá­mán több na­pig esz­mé­let­le­nül fek­szik ét­len-szom­jan. Az eksz­ta­ti­kus él­mé­nyek ál­ta­lá­ban a következő szer­tar­tássé­mát kö­ve­tik: szen­ve­dés, ha­lál, fel­tá­ma­dás. A be­ava­tá­si ál­mok a követ­kező té­má­kat tar­tal­maz­zák vagy egyet, töb­bet belőlük: a test fe...
2018-03-17 09:38:33
Garay János
... félcseresznye,
Kerekded és piros.

Éjfél adott hajának
Holló csillámu szint,
Sugár növése karcsu
A szirti nyárfakint.

Igaz-gyöngyöt teremtett
A lények istene,
S e drága, ritka gyöngyből
Lett csillogó szeme.

Teremte csattogánydalt;
S e dalból lett szava,
Kezén a Mátrabércznek
Legcsillogóbb hava.
...
2017-07-21 20:00:26
Hogyan tüntesd el az életedből a káoszt
... élj.
A bör­tö­nök­ben ezt mun­ka­te­rá­pi­á­nak hív­ják. Aki­nek szo­ros az idő­be­osz­tása, annak keve­sebb ideje van értel­met­len dol­go­kon töp­ren­geni. Ráadá­sul így az ered­mé­nyek is meg­sok­szo­ro­zód­nak.
Ha így élsz, akkor a káosz kiala­ku­lá­sá­nak való­szí­nű­sé­gét képes leszel drasz­ti­ku­san lecsök­ken­teni. Nem győ­zök bámulni azon, hogy ami­óta így élek...
2016-03-16 13:43:00
2016-ban szabadulj meg ettől a 15 rossz szokástól
...

Elin­dult az új év. Bár­hogy is sike­rült az előző, a remé­nyek és a vára­ko­zá­sok ilyen­kor újra­éled­nek. Bízunk abban, hogy ez most tény­leg bol­dog és sike­rek­ben bővel­kedő esz­tendő lesz (végre).
A leg­több ember azon­ban bizony­ta­lan abban, hogy miként is kel­lene ezt meg­va­ló­sí­tani a gya­kor­lat­ban. Pedig egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nánk: egy­sze­rűen...
2016-03-05 18:48:50
Ezotéria
... az azok­hoz kap­cso­lódó érzé­se­ket is. Álmunk­ban a nap folya­mán meg­élt benyo­má­so­kat ,,rak­juk rendbe", azaz rak­tá­roz­zuk saját ,,polc­rend­sze­rünkbe", még­pe­dig a múlt­beli élmé­nyek­hez való hason­ló­ság alapján.

Kezdőd­het a nyomozás!

Alvás­kor a tuda­tos­ság csök­kent üzem­mód­ban műkö­dik, még­sem szűn­nek meg tel­je­sen azok a cen­zú­rázó fol...
2013-08-31 05:50:22
Hogyan fejtsünk álmot?
... kap­cso­lódó érzé­se­ket is. Álmunk­ban a nap folya­mán meg­élt benyo­má­so­kat ,,rak­juk rendbe", azaz rak­tá­roz­zuk saját ,,polc­rend­sze­rünkbe", még­pe­dig a múlt­beli élmé­nyek­hez való hason­ló­ság alapján.

Kezdőd­het a nyomozás!

Alvás­kor a tuda­tos­ság csök­kent üzem­mód­ban műkö­dik, még­sem szűn­nek meg tel­je­sen azok a cen­z...
2013-07-24 11:02:46
szeretettel
... beszélnék...
- Kitalálom, mit akarsz mondani! Hogy öljetek meg engem!
- Hallani sem akartam róla. Ágit elcipeltem az anyakönyv¬vezetőhöz, majd a református paphoz, nagyanyádat kész tények elé állítottuk.
- Bölcs döntés! Ez állt tehát a családi viszálykodások hátterében, s ennek tudható be, hogy ómama engem valóságos majomszeretettel vet...
2012-04-09 10:19:59
szeretettel
... államvasutaknak két gyönyörűséges mozdonyát (1914-es típus) láttam a napokban. Az alagi különvonatokat viszik jelenleg, mint két mogorva óriás. Ezek a vasból és acélból vert hegyek - vagy eleven lények, amint éjjelenkint az éjféli vonat mozdonyát közelegni láttam a töltésen - mily messzire elvinnének, ha erre parancsot kapnának! Este van, havanna édes füstje érzik az expresszvonat...
2012-04-09 10:04:53
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... Rita Képszerkeszt: Demeter Zsuzsanna A térképeket készítette: Nagy Béla Tervezte: Badics Ilona Kiadói programvezet: Szuba Jolanta Kiadói programkoordinátor: Winter Angéla Közremköd intézmények: Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, amelyek a sorozat képanyagát a rendelkezésünkre bocsátották. Egyéb források: Diósgy...
2012-02-22 21:26:22
1 2 3 
Címkék: Garay János, Rita Képszerkeszt, Demeter Zsuzsanna, Nagy Béla Tervezte, Badics Ilona Kiadói, Szuba Jolanta Kiadói, Winter Angéla Közremköd, Budapesti Történeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Országos Levéltár, Országos Széchényi Könyvtár, indiánokgyógyító tudománya, sá­mán több, eksz­ta­ti­kus él­mé­nyek, be­ava­tá­si ál­mok, követ­kező té­má­kat, szirti nyárfakint, lények istene, vára­ko­zá­sok ilyen­kor, leg­több ember, azok­hoz kap­cso­lódó, múlt­beli élmé­nyek­hez, tuda­tos­ság csök­kent, református paphoz, családi viszálykodások, alagi különvonatokat, éjféli vonat, térképeket készítette, sorozat képanyagát, rendelkezésünkre bocsátották, rendelkezésünkre, indiánokgyógyító, majomszeretettel, államvasutaknak, csattogánydalt, viszálykodások, különvonatokat, félcseresznye, expresszvonat, mátrabércznek, gyönyörűséges, legcsillogóbb, képszerkeszt, magyarorszag, programvezet, szeretettel, intézmények, nagyanyádat, éjjelenkint, bocsátották, nyárfakint, hátterében, állítottuk, térképeket,
© 2013 TVN.HU Kft.